ALGEMENE VOORWAARDEN

 Bij bestellingen via www.sweetdaringhandmade.nl gelden de volgende algemene voorwaarden: 

Artikel 1: Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en alle aanverwante artikelen aangegane overeenkomsten voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partij uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Indien de klant verwijst naar zijn / haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Sweet & Daring Handmade in gestemd. 

3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde uitsluitend kan worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. 

4. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. 

5. Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon van de rechtspersoon die met Sweet & Daring Handmade en contractuele relatie van welke aard dan ook van de staat komt te staan. 

6. Sweet & Daring Handmade behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en / of aan te vullen. 

7. Door het gebruik van de internetsite van Sweet & Daring Handmade en / of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite. 

Artikel 2: Levering en Verzendkosten. 

1. Sweet & Daring Handmade heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk verzonden, de bestelde artikelen worden 5 dagen gereserveerd, zodra de betaling is ontvangen sturen wij de bestelde artikelen direct op, wij leveren uitsluitend na vooruitbetaling. De genoemde levertijden zijn indicatief en geldt nimmer als fatale termijn Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat. De klant is in geval dat gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd. 

2. Bij betaling vooraf versturen wij de bestelde artikelen in de regel binnen VIJF werkdagen na ontvangst van de betaling. 

3. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail worden gemeld. 

4. Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. 

5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden. 

6. Sweet & Daring Handmade is niet aansprakelijk voor het foutief afleveren door Post.nl.

7. Pakketten worden verzonden met Post.nl, tenzij anders is overeengekomen. Hiervoor bedragen de kosten € 7,25 per pakket binnen Nederland. 

8. Brievenbuspost de verzendkosten bedragen € 4,50 binnen Nederland, brievenbuspost wordt niet iedere dag bezorgd door postNL daardoor kan het langer duren dan mogelijk is. 

9. PostNL biedt het bestelde pakket 1x aan op uw huisadres ( indien u dit invult), bent u niet thuis dan wordt het pakket direct naar het dichtstbijzijnde afhaalpunt gebracht, het pakket ligt daar max. 5 dagen, heeft u het pakket niet opgehaald binnen het gestelde termijn van 5 dagen dan wordt het pakket retour gestuurd aan Leukste kraamcadeaus. 

Zodra wij het pakket hebben ontvangen nemen wij contact met u op, u dient de retour (€ 7,25) en de verzendkosten (€ 7,25) aan Sweet & Daring Handmade te voldoen, alvorens Sweet & Daring Handmade het pakket opnieuw naar u verzend. 

10. Sweet & Daring Handmade bewaart de retour gekomen pakket max. 14 dagen, daarna worden deze pakketten vernietigd. 

11. Reageer / betaald u niet binnen het gestelde termijn van 14 dagen dan vernietigen wij het pakket, Sweet & Daring Handmade verleend geen restitutie aan u. 

12. Spoedbestelling kan worden gedaan van maandag t/m donderdag. Op spoedbestellingen wordt geen restitutie verleend. 

Artikel 3: Eigendomsvoorbehoud. 

1. Sweet & Daring Handmade blijft volledig eigenaar van het product tot het moment dat de koopprijs is voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende 

schade en kosten voor zijn / haar rekening. 

Artikel 4: Prijzen en betalingen. 

1. Alle door Sweet & Daring Handmade vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro`s, inclusief btw en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld van schriftelijk overeengekomen. 

2. De hoogte van de verzendkosten staan op de site vermeld en zullen per gewicht worden berekend. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. 

3. De klant wordt de mogelijkheid geboden de bestelling verzekerd te laten versturen. De hoogte van deze kosten staat op de internetsite vermeld. De verzekeringskosten zijn voor rekening van de klant. 

4. Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manier worden betaald.

5. Betaling vooraf: de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend / eventuele administratiekosten en kosten voor extra services over middels een betaalverzoek.

6. De betaling dient vooraf plaats te vinden en wel binnen 5 dagen. In deze periode cq. overboekingstijd zijn de bestelde artikelen 5 dagen voor u gereserveerd. 

Artikel 5: Ruilen en herroepingsrecht. 

1. De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen. 

De klant dient hierbij rekening te houden met geringe maat-en kleurverschillen van de op de site afgebeelde producten. 

Indien de producten niet aan de overeenkomst voldoen, dient u Sweet & Daring Handmade daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 

14 werkdagen na de aflevering, nadat althans constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk via e-mail gemotiveerd kennis te geven. 

2. Bestellingen die speciaal besteld of op maat gemaakt zijn kunnen niet worden geretourneerd. 

3. De kosten voor het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de klant. 

4. Vanwege het persoonlijke karakter van bedrukte (gepersonaliseerde) producten zijn onze producten uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen dan ook niet retour worden gestuurd of ruilen. 

Hiermee wordt o.a. broodtrommels, mokken, geboortekussens enz. bedoeld. Echter is er een uitzondering op de regel, is er een gepersonaliseerd cadeau door ons toedoen verkeerd bedrukt dan kunt u deze retour sturen, neem hiervoor binnen 5 dagen contact met ons op en wij zorgen dat het als nog juist naar u verzonden wordt. 

Artikel 6: Klachtenregeling & Geschillen. 

1. Sweet & Daring Handmade beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Sweet & Daring Handmade, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

3. Bij Sweet & Daring Handmade ingediende klachten worden binnen een termijn van 4 a 5 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. 

4. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Sweet & Daring Handmade, zal Sweet & Daring Handmade naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. 

5. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaar-den betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 

6. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 

Artikel 7: Gepersonaliseerde artikelen 

1. De stickers van de gepersonaliseerde artikelen zijn van goede kwaliteit dat ze normaal nooit van de producten af kunnen gaan, houdt wel uw kinderen altijd in de gaten zodra zij met deze artikelen gaan spelen. Dit is geheel voor eigen risico. 

2. De gepersonaliseerde artikelen worden beplakt zoals uitgelegd op de site.

3. Wij plaatsen enkel cijfers (de datum is ten alle tijd een numeriek)  en letters op de gepersonaliseerde artikel tenzij anders staat vermeld. 

4. Wij plaatsen geen symbolen of andere tekens op de gepersonaliseerde artikel tenzij anders staat vermeld. 

5. Wenst u een andere indeling, tekst, logo of symbool op een gepersonaliseerd artikel, dient u eerst contact op te nemen met Sweet & Daring Handmade via 

info@sweetdaringhandmade.nl of www.facebook.com/sweetdaringhandmade hier kunnen extra kosten aan verbonden zitten, dit wordt bepaald door Sweet & Daring Handmade,  met een maximum van € 2,50 per product. 

6. Is uw indeling, tekst of symbool goedgekeurd door Sweet & Daring Handmade dan dient u de bestelling binnen 5 dagen te plaatsen, u dient bij opmerkingen kort samen te vatten wat er afgesproken is tussen u en Sweet & Daring Handmade.

7. Vanwege het persoonlijke karakter van bedrukte (gepersonaliseerde) producten zijn onze producten uitgesloten van het herroepingsrecht en kunnen dan ook niet retour worden gestuurd en zijn dan ook uitgesloten van ruilen. Echter is er een uitzondering op de regel, is er een gepersonaliseerd cadeau door ons toedoen verkeerd bedrukt dan kunt u deze retour sturen, neem hiervoor binnen 5 dagen contact met ons op en wij zorgen dat het als nog juist naar u verzonden wordt. 

Artikel 8: Overmacht. 

1. In geval van overmacht is Sweet & Daring Handmade niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht. 

2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel van gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, merk, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers van andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-) 

netwerk van de verbinding van de gebruikte communicatiesystemen en / of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de site. 

Artikel 9: Intellectueel eigendom. 

1. De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen van andere uitingen met betrekking tot de producten en / of met betrekking tot de internetsite berusten bij Sweet & Daring Handmade, haar toeleveranciers van de andere rechthebbenden. 

2. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen-en modellenrechten en / of dergelijke rechten, waaronder begrepen. Tevens al dan niet octrooieerbare technische en / of commerciële, methoden en concepten. 

3. Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Sweet & Daring Handmade, haar toeleveranciers van de andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf. 

Artikel 10: Aanbiedingen. 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die worden aangeboden door Sweet & Daring Handmade. 

2. De aanbieding geldt zo lang de voorraad strekt. 

3. Producten die in de aanbieding zijn kan je niet retour sturen. 

4. Het is niet mogelijk om aanbiedingen te reserveren. 

5. Wenst u een aanbieding aan te schaffen dient men dit af te ronden met een succesvolle betaling. 

Artikel 11: Privacy klant. 

1. De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door Sweet & Daring Handmade vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 

– het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres. 

– het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site. 

2. Daarbij neemt Sweet & Daring Handmade van toepassing zijnde privacyregel-en wetgeving in acht. 

 

Scroll naar boven